In memoriam Agnei Gregorauskaitei

Vakar, 2022 m liepos 26 d., amžinybėn iškeliavo aktorė Agnė Gregorauskaitė.

Aktorės Agnės Gregorauskaitės ryšiai su Kuršėnų miestu mezgėsi per jos mamos, legendinės aktorės ir režisierės, Kazimieros Kymantaitės atminimą. Visi  apsilankymai Kuršėnuose buvo jautrūs prisilietimai prie mamos gimtinės, o įsimintini susitikimai su šio krašto žmonėmis, mėgėjų teatrais jai būdavo didelė šventė ir paliko ypatingus prisiminimus. Šiltus prisiminimus paliko ir kuršėniškiams, kurie visad džiaugėsi būdami kartu su miela Agne.

Dalindamiesi liūdesiu ir užuojauta, prisiminkime gerb. Agnės Gregorauskaitės akimirkas, praleistas kartu su mumis – Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojais ir mėgėjų meno kultūros mylėtojais. Skaityti toliau

Verbūnų vasaros šventė – Oninės

Gausus būrys verbūniškių ir svečių liepos 22-osios vakarą skubėjo prie išsipuošusios Verbūnų koplytėlės į dvidešimtantrą kartą organizuojamus Šv. Onos atlaidus. Šv. Mišias aukojo Kužių parapijos klebonas Tomas Reinys, savo įtaigiu žodžiu palietęs kiekvieno širdį. Saulės spinduliais apšviesti koplytėlės papėdėje įsikomponavo talentingo dailininko Rimanto Daugino tapybos darbai, sielos stygas suvirpino  puikus  grupės „EL FUEGO“ koncertas. (projektas  Bažnyčių naktys „Keliaukime malonių keliu“).

Šventės dalyvius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius,  LR Seimo narė Rima Baškienė su padėjėja  Birute Baniene, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariai: Ada Grakauskienė, Ingrida Venciuvienė, Algis Mačiulis, Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, Kultūros centro direktorė Jovita Lubienė. Skaityti toliau

Savaitgalį Kurtuvėnai kvietė į Teatrų festivalį-konkursą „Kartu“

Liepos 23 – 24 dienomis Kurtuvėnuose vyko jau XXII Teatrų festivalis-konkursas „KARTU“.

Kurtuvėnų regioninio parko karieta į tradicinę festivalio vietą prie svirno atvyko festivalio-konkurso vertinimo komisija. Komisijoje – Lietuvos teatro režisierius, profesorius Gytis Padegimas, Joniškio kultūros centro teatro „Žiburys“ režisierė Violeta Tuomaitė, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos teatro mokytoja Vita Pleskūnienė, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisieriai – Zenonas Gestautas ir Petras Valskys.

Festivalio atidarymą papuošė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialo Kurtuvėnų folkloro ansamblis „Kurtuovė“ ir į padanges pakelti 200 balandžių.

Į festivalio atidarymą taip pat atvyko ir susirinkusius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlovas Greičius, LR Seimo narė Rima Baškienė kartu su savo padėjėja, Šiaulių rajono tarybos nare Ada Grakauskiene, Bubių seniūnijos seniūnas Vytautas Slabys, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė.

Fotografas Matas Laužadis pristatė svirno galerijoje eksponuojamą analoginių fotografijų parodą „Žemiau jūros lygio“, o fotografas Algirdas Kontrimas fotografijų parodą „Klojimo teatrų atspindžiai Kurtuvėnuose“.

Festivalio vedėjai Kamilė Jonaitytė ir Gabrielius Jagminas paskelbė XXII Teatrų festivalio – konkurso „Kartu“, skirto Povilo Višinskio vardo prizui laimėti,  pradžią. Skaityti toliau

Atverk duris vasarai

Vasara nuostabus metų laikas. Jis neatsiejamas nuo jausmų ir spalvų paletės. Vasarą mes tarsi grįžtame į jaunystę. Dovanojame vieni kitiems pakilią nuotaiką ir plačias šypsenas.

ŠRSKC Drąsučių filialas dalyvavo kasmetinėje iniciatyvoje ,,Atverk duris vasarai“. Labai džiaugiamės, kad šiais metais prie veiklų organizavo prisidėjo Drąsučių bendruomenė, Drąsučių biblioteka, vaikų dienos centras „Apkabink svajonę“. Iniciatyvos organizatoriai vaikus mokė šokti, piešti, tinkamai panaudoti įvairias edukacines priemones, aktyviai leido laiką įvairiuose Drąsučių kaimelio erdvėse. Iniciatyvos dalyviai dalyvavo akcijoje, įvairiuose renginiuose. Dėkojame visiems už nuostabias ir nepamirštamas akimirkas. Skaityti toliau

,,Smiltelė“ – Žagarės vyšnių festivalyje

Savaitgalį Žagarėje vyko tradicinis vyšnių festivalis.Jo metu vyko daug renginių, parodų, edukacijų. Didžiojoje scenoje koncertavo kapelos, vokaliniai ansambliai ,romansų atlikėjai iš visos Lietuvos. Šiaulių rajoną atstovavo Meškuičių filialo moterų vokalinis ansamblis ,,Smiltelė“ ( vadovė Rasa Zelbienė)

Po koncerto visi kolektyvai buvo apdovanoti vyšnių sodinukais

Skaityti toliau

„10 metų kartu!” Gruzdžiuose

Vėsų savaitgalio va­ka­rą gruzdiečiai sku­bė­jo į kul­tū­ros na­mus kur vyko didelė šventė – Gruzdžių krašto bendruomenė minėjo 10-ies metų veiklos sukaktį. Bu­vo pri­si­min­ta ben­druo­me­nės įsi­kū­ri­mo pra­džia, pakviesti bendruomenės įkūrėjai, buvę pirmininkai, tarybos nariai, aptarti nu­veik­ti dar­bai, įgy­ven­din­ti pro­jek­tai. Gruzdžių krašto bendruomenės pirmininkė D. Radžvilė džiaugėsi, kad dir­bant ko­man­do­je, re­zul­ta­tai pa­sie­kia­mi grei­čiau ir leng­viau, vylėsi, kad ir to­liau sėk­min­gai ben­drau­jant ir ben­dra­dar­biau­jant, bū­sime ak­ty­vūs ir to­liau gra­žin­simės, dir­bsime dėl sa­vęs, dėl sa­vo miestelio, dėl savo žmo­nių. Lin­kėjo vi­siems šei­my­niš­ku­mo, san­tar­vės, su­si­klau­sy­mo, lau­kia daug svar­bių dar­bų, ku­riuos rei­kės pa­da­ry­ti.

Šventinį va­ka­rą ne­trū­ko at­vy­ku­sių pa­svei­kin­ti su šia reikšminga švente. Šiaulių rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojas T. Vaitkus priminė, kad kiek­vie­no žmo­gaus di­des­nis ar ma­žes­nis in­dė­lis į ben­druomenės veiklą, jos plė­to­ji­mą, ben­druo­me­niš­ku­mą yra be ga­lo svar­bus. LR Seimo narys L. Jonaitis sveikino ir įteikė pakvietimą bendruomenės nariams apsilankyti LR Seime. Bendruomenės veikla pasidžiaugė Gruzdžių seniūnijos seniūnė N. Bagdonavičienė ir jos pavaduotoja G. Slavikienė. Šiaulių rajono savivaldybės VVG vadovas P. Zaveckas palinkėjo aktyvios projektinės veiklos. Visokeriopą pagalbą ir bendrystę žadėjo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys A. Mačiulis. Apie šio laikmečio opiausias problemas ir susitelkimą jas įveikti kalbėjo Gruzdžių gimnazijos direktorius J. Vasiliauskas. Bendrais rūpesčiais ir džiaugsmais pasidalijo Bridų, Šakynos, Žarėnų bendruomenių atstovai. Nuotaikingu vaizdeliu susirinkusiuosius pasveikino Gruzdžių bibliotekos ir Gruzdžių filialo darbuotojai.                         Skaityti toliau

Kultūros centre – netradicinis R. Dichavičiaus parodos atidarymas

Liepos 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salėje vyko dailininko, fotografo, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda „Vardai, tapę mūsų laiko ženklais“. Kaip sako autorius, parodoje pristatomos fotografijos tų dailininkų, kurie savo darbais sukūrė vizualų Lietuvos paveikslą.

Šį kartą parodos atidarymas kiek kitoks – su autoriumi parodos atidarymo svečiai susitiko virtualiai. Parodos atidaryme dalyvavo ir autoriui gražius žodžius siuntė LR Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė. Padėką tiek žodinę, tiek gražiai įrėmintą perdavė Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro darbuotojos. Jos dėkojo autoriui už Šiaulių rajonui padovanotus kalendorius.

Rimanto Dichavičiaus fotografijų paroda Kuršėnų kultūros centre veiks iki rugsėjo 2 d. kiekvieną dieną 10-22 val. Skaityti toliau