KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJI SENIŪNIJA

Paminklinis akmuo Varputėnų Šauliams atminti

2019 metais birželio 16-ąją dieną Varputėnuose (Šiaulių raj.) vyko Lietuvos Šaulių sąjungos 100-mečio šventė, atidengtas paminklas ir pasodintas ąžuoliukas Varputėnų šauliams atminti. Šaulių atminčiai skirtą akmens paminklą (autorius Antanas Daujotas) atidengė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, pašventino Joniškio dekanas, kunigas Eduardas Semaška. Paminklas pastatytas varputėniškių ir šaulio Juozo Navicko vaikų lėšomis. Varputėnuose šaulių organizacija susikūrė 1930 metų pradžioje. Tų metų gegužės 3 dieną pasodino ąžuolą, Vytauto Didžiojo mirimo 500 metinėms paminėti. Šie žmonės buvo labai aktyvūs: vadovaujami sumanaus K. Virbalio, įsteigė šaulių chorą ir teatro trupę, kurie gastroliavo po Šiaulių rajono apylinkes. Iš pasirodymuose surinktų lėšų įrengė sporto aikštę, pasisiuvo vėliavas, o 1932 m. Žigaičių, po to Varputėnų pradžios mokyklose įsteigė bibliotekas. Juos rėmė kunigas Kazimieras Mockus, dvarininkai Vladislovas ir Marija Hriškevičiai. Už šią aktyvią šaulio veiklą mokytoja L. Kelpšaitė 1938 m. buvo apdovanota Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu, o Vincas Špakauskas 1941 m. buvo ištremtas 10 metų.

Atminimo lentelė Gergždelių dvaro gydytojui, etnologui, keliautojui, rašytojui, poetui, kolekcionieriui Vaclavui Korabievičiui

Gergždeliuose 2019 m. vasaros šventės metu buvo pašventinta atminimo lentelė Gergždelių dvaro gydytojui, etnologui, keliautojui, rašytojui, poetui, kolekcionieriui Vaclavui Korabievičiui. Atminimo lentelė puošia Gergždelių kaimo parkelį.

Vaclovas Korabievičius buvo baigęs Vilniaus universitetą, mediciną ir etnografiją, buvo įžymus keliautojas po visą pasaulį, parašęs per 20 knygų, sukaupęs įspūdingą primityvaus meno kolekciją (paskui padovanojo Lenkijai). Gergž­de­lius Ko­ra­bie­vi­čių gi­mi­nė val­dė nuo XVIII am­žiaus. Ko­ra­bie­vi­čių šei­mos Gergž­de­lių dva­ras sto­vė­jo ant kal­vos ir bu­vo ap­sup­tas tan­kia gu­do­be­lių tvo­ra.

Nuot­rau­kos iš in­ter­ne­to lais­vai priei­na­mų šal­ti­nių ir Gergždelių kaimo bendruomenės.

Atminimo lentelė kunigui Konstantinui Šleiniui

2019 m. rugsėjo 15 d. Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, buvo atidengta „Atkurtos Lietuvos šimtmečio“ atminimo lentelė kunigui Konstantinui Šleiniui.

Atminimo lenta pakabinta ant sienos, prie pagrindinio įėjimo į Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.

Kunigas Konstantinas Šleinius,  1947 metų pavasarį klebonavo Kuršėnų parapijos Micaičių bažnyčioje ir ten beveik po metų buvo areštuojamas, nuteisiamas 10 metų lagerio Mordovijoje.